Menü Kapat

CCPP - KVKK

Information, Clarification and Commitment on the Protection of Personal Data

Dear Authors,

This information form is about the process of receiving, storing, sharing, processing and deleting the personal data shared by the authors, referees, editors and all stakeholders with the EPA in the Effect Publishing Agency ( referred to as EPA ) . It has been prepared to inform the personal data owner within the scope of the Law on the Protection of Personal Data.

Within the scope of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law”), published in the Official Gazette on 07.04.2016, Effect Publishing Agency has the title of ‘Data Controller’ and carries out the necessary compliance studies to fulfill the obligations required by this title.

You, our esteemed writers, referees, editors and all our stakeholders, send your personal data through channels such as EPA portal, website, bank and SMS; You can share it with Effect Publishing Agency orally, in writing or electronically . Your personal data that you have shared will be kept by EPA within the framework of this Law and will be processed within the framework of your consent. To carry out promotional, thank-you, informative and announcement communications regarding Effect Publishing Agency ; collecting and compiling statistical information; Your personal data may be used by us to improve refereeing, editorial and authorship studies. As your personal data owner;

(a) Learning whether personal data is processed,

(b) Requesting information on personal data if it has been processed,

(c) Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose,

(ç) To know the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad,

(d) Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing,

(e) Requesting the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons for its processing disappear,

(f) Request notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (d) and (e) to third parties to whom personal data has been transferred,

(g) Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

(ğ) We would like to point out that you have the right to demand the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of personal data.

Effect Publishing Agency as data controller ;

(1) To comply with the legal principles in the processing of personal data,

(2) Obtaining express consent for personal and private data,

(3) To take all necessary technical and administrative measures to ensure the appropriate level of security in order to prevent the unlawful processing and access of personal data and to ensure the preservation of personal data,

(4) We would like to state that we undertake to act in accordance with the above-mentioned rights of the personal data owner and to remedy any possible damage related to these rights.

In order to take advantage of your rights under the law, you can send your applications in writing to our Foundation Center address, or electronically to info@effectpublishing.com via e-mail .

For detailed information, you can review the law on the official website of the Turkish Grand National Assembly .

Regards,

PERSONAL DATA PROCESSING POLICY

 1. DATA RELATED:

WHOSE PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

Pursuant to this policy, EPA relates to all personal data of individuals that are processed by automated and/or non-automatic means. The persons whose personal data may be processed with this policy are listed below without limitation, and all rights regarding the processing of personal data transmitted by individuals by contacting EPA or by any other means are reserved.

 1. Editors working with the EPA,
 1. Arbitrators in the EPA system,
 1. Authors who have submitted any article or article to the journals that EPA works with,
 1. Persons who have contacted EPA by any means in previous processes,
 1. All relevant natural persons, including those who share their data with EPA through legal/illegal means
 1. PROCESSED PERSONAL DATA:

WHICH PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

 1. Contact Information (Phone, E-Mail Address, Social Media Usernames etc.)
 1. Address Information (Business Address etc.)
 1. Education, Business and Professional Life Information (Educational Status and Graduation Information, Occupation, Employment Status)
 1. Credentials (Name, Surname only)

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma ve Taahhüt Metni

Değerli Yazarlarımız,

Bu bilgilendirme formu, Effect Publishing Agency’de (EPA olarak anılacaktır.) yazar, hakem, editörlük yapan hocaların ve tüm paydaşların EPA ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin EPA tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Effect Publishing Agency ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Siz değerli yazarlarımız, hakemlerimiz, editörlerimiz ve tüm paydaşlarımız kişisel verilerinizi EPA portalı, internet sitesi, banka ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Effect Publishing Agency ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde EPA tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Effect Publishing Agency’e ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; hakemlik, editörlük ve yazarlık çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir. Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Effect Publishing Agency olarak;

(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak posta yoluyla Vakıf Merkezi adresimize ya da elektronik olarak e-posta yoluyla info@effectpublishing.com adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. VERİ İLGİLİLERİ:

KİMLERİN KİŞİSEL VERİSİNİ İŞLİYORUZ?

Bu politika uyarınca EPA, kişilerin otomatik olan ve/veya olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. İşbu politika ile kişisel verileri işlenebilecek olan kişiler sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda sayılmış olup, kişilerin EPA ile iletişime geçerek yahut herhangi bir yol ile iletmiş bulundukları kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm haklar saklıdır.

 1. EPA ile çalışan editörler,
 1. EPA sisteminde bulunan hakemler,
 1. EPA’nın birlikte çalıştığı dergilere herhangi bir yazı, makale gönderiminde bulunmuş yazarlar,
 1. EPA ile önceki süreçlerde herhangi bir yol ile iletişime geçmiş kişiler,
 1. Yasal/yasal olmayan yollarla verisini EPA ile paylaşanlar dahil olmak üzere tüm ilgili gerçek kişiler
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

 1. İletişim Bilgileri (Telefon, E-Mail Adresi, Sosyal Medya Kullanıcı Adları vb.)
 1. Adres Bilgileri (İş Adresi vb.)
 1. Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgiler (Eğitim Durumu ve Mezuniyet Bilgisi, Meslek, Çalışma Durumu)
 1. Kimlik Bilgileri (sadece Ad, Soyadı)